Проф. д-р Жени Стайкова, дмн

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Биография

  Завършва Медицинска академия „И. Мечников” в Санкт-Петербург през 1984 г.

  Има специалност “Комунална хигиена” (МНИИГ”Ф.Ф.Ерисман” – Москва, 1987 г.) и втора специалност ”Социална медицина” (МУ – Пловдив, 2000 г.). Магистър по здравен мениджмънт (МУ – София, 2005 г.) и по специалност „Публична администрация – административни практики” (СУ”Св.Кл. Охридски”, 2014 г.).

  През 2008 г. придобива Диплома за образователна и научна степен „Доктор” на ВАК към МС, а през   2010 г. Свидетелство за научно звание „Доцент” на ВАК към МС. През март 2018 г. защитава научна степен „доктор на науките” в МУ – София, а от 2018 г. е професор в МУ-София, Факултет по обществено здраве (ФОЗ), катедра „Превантивна медицина“. Била е преподавател в Пловдивския университет и доцент в МУ – Плевен, Работила е като ординатор в ХЕИ-Кърджали и в МНИИГ по хигиена “Ф.Ф.Ерисман” – Москва. В периода 1995- 2014 г. е последователно директор на ХЕИ, РИОКОЗ, РЦЗ и РЗИ – Кърджали и на Националния център по обществено здраве и анализи. Била е председател и зам.-председател на съвета на директорите на МБАЛ “Пловдив” и зам.-управител на МБПЛР “Сердика”-София. От 2021 г. е председател на Съвета на директорите на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Ямбол”АД.

  Експерт е по околна среда и здраве, обществено здраве и здравен мениджмънт, ръководител на национални и международни проекти за промоция на здраве и профилактика на хроничните незаразни болести; психично  здраве. Като експерт по ОВОС  участва в работни колективи по здравно-хигиенна оценка за изработване на предварителни и окончателни доклади по ОВОС на автомагистрали и летища.

  Научен ръководител е на дипломанти и докторанти във ФОЗ, рецензент на дипломни работи и на дисертационни трудове. Участва в научни журита за добиване на степени и звания, както и в комисии за одит на докторски програми.

  Представила е доклади и научни съобщения в областта на общественото здравеопазване на форуми у нас и в чужбина. Има множество публикации в български и чужди издания. Съавтор е на учебници и методиични ръководства. Автор на две монографии и 6 учебни помагала по различните направления на хигиената.

  Член е на СУБ, БЛС, на Световната организация по епидемиология на околната среда, Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт; на Българското научно дружество по обществено здраве; на Българското сдружение по превантивна медицина; Сдружение “Обществена коалиция за здраве – Кърджали”.

  Има много награди и грамоти за принос в осъществяване на националната здравна политика и постигнати високи успехи в здравеопазването.