Членство в BASORD

 • Членството в Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания е доброволно.

   Едногодишен членски внос*
  За лекари и други специалисти  60 лв.
   За студенти, специализанти и докторанти  30 лв.

  * Членството в сдужението Ви осигурява преференциални такси за участие в научни форуми, организирани от BASORD, както и преференциални такси за участие в Европейския и Световния конгрес по затлъстяване. В едногодишния членски внос се включва и членство в Европейската асоциация за изследване на затлъстяването (EASO) – 5 евро и в Световната асоциация за изследване на затлъстяването (IASO) – 5 долара.

  Членският внос се изпраща на следната банкова сметка в лева:

  Централна Кооперативна Банка
  Клон Възраждане

  BIC: CECBBGSF
  IBAN: BG86CECB979010G5117400
  Титуляр: БАСОРД (БСПЗСЗ)

  Като причина за превода пишете: трите си имена и членски внос за БАСОРД.